Algemene voorwaarden

DSTraining | Bootcamp-Roosendaal

 • Aanmelden doe je via de website en is verplicht. Deelnemers kunnen zich tot aangegeven tijd voor aanvang van een training in- of uitschrijven. Bij later of niet annuleren wordt de training doorberekend.
 • Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. DSTraining stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is DSTraining niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door DSTraining georganiseerde activiteiten.
 • Een bootcamp of small group training kan intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten hebt of een andere reden om te twijfelen aan trainingsdeelname, wordt geadviseerd eerst met de trainers te overleggen en indien nodig een arts te raadplegen.
 • De trainers van DSTraining behouden zich het recht voor om naar zijn of haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname.
 • De deelnemer verklaart hierbij geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van DSTraining.
 • DSTraining behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

1. Begrippen

 • De organisatie: DSTraining.
 • Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor een activiteit.
 • Trainer: Diegene die de activiteit begeleidt.
 • Activiteiten: Personal training, bootcamp, powerboxing en small group training aangeboden door één van de trainers van DSTraining.
 • Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken, zal verzorgen aan de deelnemer.
 • Systeem: het computersysteem waarmee DSTraining activiteiten, deelnemersaantallen, locaties en trainingstijdstippen plant. Dit systeem is vindbaar op https://login.bootcamp-roosendaal.nl
 • Periode: de periode van vier weken waarbinnen de activiteiten moeten worden gepland. De huidige en volgende periode wordt, na aanmelding, weergegeven in het systeem.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij de organisatie voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en). Dit kan via het systeem of handmatig door het invullen van deze overeenkomst. Op iedere activiteit van de organisatie zijn deze voorwaarden van toepassing.

3. Inschrijfprocedure
Na inschrijving in het systeem dient deze overeenkomst volledig ingevuld geretourneerd te worden aan de organisatie. Dit kan via de website of op papier. 

4. Tijdstip en plaats
Via het systeem zal de organisatie aangeven waar de deelnemer verwacht wordt. De deelnemer kan alleen aan de groepsactiviteiten deelnemen door aanmelding via het systeem. Indien door welke omstandigheden dan ook een activiteit niet kan doorgaan, is de organisatie bevoegd een ander tijdstip of andere locatie voor de activiteit in te plannen of de activiteit in zijn geheel te laten vervallen. Dit dient minimaal een uur van tevoren via het systeem bekend te zijn gemaakt.

5. De activiteit
Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Dat wil zeggen dat de organisatie niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Het aantal deelnemers aan de activiteit wordt via het systeem weergegeven.

6. Aansprakelijkheid
Voor elke door de organisatie verzorgde activiteit geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde doelstellingen. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer bij de organisatie, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. De organisatie is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De ondergetekende verklaart hierbij dat de trainingen uitsluitend voor zijn/haar risico zijn en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zullen worden gedragen. Ondergetekende verklaart hierbij reeds nu, vooralsdan, afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen de organisatie wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten, als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van deelname aan de activiteit, als ook wegens het in ongerede raken van kleding en voorwerpen.

7. Ontbinding en opzegging
De organisatie is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Opzegging van het lidmaatschap door deelnemer voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een kalendermaand waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Overeenkomst heeft een minimale looptijd van drie maanden.

8. Betalingsvoorwaarden
Na ondertekening van deze overeenkomst zal de organisatie het verschuldigde
bedrag iedere maand automatisch incasseren. Indien om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid is tot automatische incasso, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de deelnemer aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. Bij betalingsachterstand zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer. De organisatie behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschap gelden te verhogen c.q. te verlagen op grond van de wettelijke toegestane bepalingen. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

9. Afmelding
Na ondertekening van deze overeenkomst kan de deelnemer via het systeem doorgeven op welke momenten de deelnemer graag deelneemt aan een activiteit. Wanneer op dit tijdstip plaatsen beschikbaar zijn wordt deze plaats voor de deelnemer gereserveerd na aanmelding door de deelnemer zelf. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of andere verplichtingen, kan de deelnemer zichzelf afmelden via het systeem. Valt deze afmelding vroeg binnen de periode dan heeft de deelnemer veel mogelijkheden om de training op een ander moment in te halen. Valt de afmelding laat in een periode dan zijn er minder mogelijkheden tot het inhalen van een training. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.
Inhalen van een activiteit kan alleen bij voldoende beschikbare plaatsen. Indien de deelnemer op de wachtlijst komt, kan de deelnemer pas na een mail van het systeem met de vermelding dat de deelnemer van de wachtlijst af is, deelnemen aan de activiteit. Alleen bij zwangerschap en/of langdurige blessure kan, na schriftelijk overleg van een doktersverklaring, de organisatie het abonnement tijdelijk pauzeren voor een vooraf te definiëren periode.

10. Overmacht, vakanties en feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte en of vakantie van de trainer wordt de deelnemer een alternatief geboden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, als de deelnemer op deze dag een activiteit zou hebben gehad wordt indien mogelijk een alternatief geboden. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.

Onderstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing op een Personal Training overeenkomst:
11. De trainer bepaalt in overleg met de deelnemer één of meerdere vaste tijdstippen in de week waarop de activiteit plaatsvindt.
11.1. De deelnemer koopt één of meerdere uren in de agenda van de trainer. Tijdens deze activiteit worden de volgende handelingen door de trainer uitgevoerd. Het aanbieden van de daadwerkelijke trainingen, maar ook meten, wegen, testen, coaching en eventueel het maken van trainings en voedingsschema's. Mocht de deelnemer extra tijd wensen dan zullen hiervoor in overleg extra kosten voor in rekening gebracht worden.
11.2. Bij verhindering dient de deelnemer zich minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip van de geplande activiteit telefonisch af te melden bij de betreffende trainer. Betalingsverplichting blijft ook bij tijdige annulering onverminderd van kracht.
11.3. Bij het tijdig afmelden bestaat er in de meeste gevallen de mogelijkheid om de geannuleerde activiteit binnen vier weken na annuleringsdatum in te halen. Herhaaldelijk annuleren, te laat annuleren of te laat inhalen zijn redenen waarom DSTraining een verschuiving van de activiteit kan weigeren. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.